سبک های انیمیشن

در ابتدای کار لازم است این موضوع را توضیح دهیم که تکنیک های به وجود آوردن حرکت در انیمیشن، با ترکیب شدن تکنیک های استاپ موشن و همچنین …