پول خرج کردن راه دارد!

پول خرج کردن لذت بخش است! چه کسی است که این را نداند و نخواهد؟ اما آیا همیشه هم پول خرج کردن درراه درستی انجام می شود؟ و …