مدیریت محدوده زمانی به عنوان آزادکار

هنگامی که میرندا مارکت به عنوان یک آزادکار ، در سواحل شرقی زندگی می کرد از احساسی که داشت شگفت زده شد! روزش هم زمان با تعداد زیادی از …