مشاوره روانشناسی

بعضی افراد درک درستی از مشاوره روانشناسی ندارند و فکر می کنند درمان فقط برای افراد ضعیف و ناتوان است چون آنها توانایی مقابله با مشکلات را ندارند. …