تسلط بر هنر بازرگانی

کسی از شما خدمات و سرویس خریداری کرده است. تبریک می گوییم. اما اگر شما به سادگی خرید و تحویل خدمات را به طور همزمان تأیید کنید، پس از آن فرصت های زیادی را از دست خواهید داد.