پروژه عکاسی چیست ؟

عکاسی چیست ؟  در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسی گویند. این لغت برای واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است. فتو همان نور …