تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری مطالعات نشان می دهد که هر چه طول مدت وفاداری مشتریان افزایش یابد، میزان سودآوری آن ها بیشتر می شود چرا؟به این پرسش می توان …