افراد مناسب را برای کسب و کار

چگونه افراد مناسب را برای کسب و کار خود پیدا کنید ؟ کارآفرینی با یک ایده شروع می شود و سپس به یک موجود زنده تبدیل می شود …