ایمیل مارکتینگ چیست ؟

از زمانی که ایمیل مارکتینگ توانست به عنوان یک روش در بازاریابی خود را مطرح کند ، این روش به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین روش ها …