تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟

تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟ فرایند ارزیابی جایگاه فعلی کارتان، تصمیم گیری در مورد جایگاهی که خواهانش هستید و ایجاد تغییر لازم برای رسیدن به آن «تعیین …