مراحل محاسبه ارزش دوره عمر مشتری

درک تاثیر وفاداری مشتری بر سودآوری همانطور که اشاره شد وفاداری مشتری تاثیر مستیقیمی بر سودآوری شرکت دارد. برای فهم عملکرد این موضوع ،به دو مفهوم مهم نگاه …