شناخت مشتریان هدف

در ادامه ی مقاله ی تمرکز بر مشتری این مقاله به توضیح بیشتر شناخت مشتریان وهدف قرار دادن آنان می پردازیم. شناخت مشتریان هدف همه مشتریان، مشتریان خوبی نیستند. در …

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری مطالعات نشان می دهد که هر چه طول مدت وفاداری مشتریان افزایش یابد، میزان سودآوری آن ها بیشتر می شود چرا؟به این پرسش می توان …