زبان‌ها

  • انگلیسی- خوب

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

مدیر اجرایی پروژه

مرآت (آمل)

از 31 اردیبهشت 1395 (ادامه دارد)

کارشناسی روانشناسی

پیام نور

(ادامه دارد)