رزومه

کارمند بازرگانی

(یزد)

از 24 مرداد 1397 (ادامه دارد)

کارشناسی ارشد کتابداری

دانشگاه علامه طباطبایی تهران