مهارت‌ها

 • HTML- حرفه‌ای
 • CSS3- حرفه‌ای
 • Javascript- خوب
 • Bootstrap- خوب
 • JQuery- خوب
 • Angular.js- خوب
 • Typescript- خوب
 • React.js- متوسط
 • UI/UX- متوسط
 • ES6- خوب
 • Sass-Scss- خوب
 • Adobe Photoshop CC- خوب
 • Adobe illustrator- خوب

زبان‌ها

 • انگلیسی- متوسط

شبکه‌های اجتماعی

خدمات
رزومه

کارشناسی فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

(ادامه دارد)