خدمات
رزومه

طراح گرافیک

مکعب (مشهد)

از 5 اردیبهشت 1394 تا 31 شهریور 1397 (3 سال، 4 ماه، 29 روز)

فروش و بازاریابی

قهرمانان فروش

فن بیان و سخنوری

فن بیان