رزومه

مدیر عامل

توسعه ارتباطات سیار آبان (تهران)

کارشناسی مهندسی مواد - متالورژی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

MBA

مدرسه کسب و کار ماهان

(ادامه دارد)